POGOJI POSLOVANJA

 

Splošni pogoji poslovanja

Opredelitev pojmov Suzana Plešic s.p. v nadaljevanju  – ponudnik. Vi, kot fizična ali pravna oseba v nadaljevanju – uporabnik ali stranka. Stranke so tako fizične kot pravne osebe.

Storitve in delovanje Suzana Plešic s.p.

Storitve ponudnika v osnovi obsegajo naslednje storitve:

 • Joga – skupinske vadbe in individualne vadbe
 • svetovanja za osebno in duhovno rast
 • energetske terapije
 • skupinske meditacije
 • svetovanja in izobraževanja glede osebne in duhovne rasti
 • izvedba delavnic, seminarjev, tečajev, izobraževanj na temo osebne in duhovne rasti… in ostale sorodne vsebine.
 • izdelava, priprava in trženje različnih spletnih izobraževalnih programov in modulov (e- izobraževanj) s področja osebne in duhovne rasti

Ponudniki storitev so:

 • Suzana Plešic s.p.
 • drugi ponudniki, če je tako pri posameznem izobraževalnem programu ali modulu navedeno.

Dejavnosti in storitve, vse oblike svetovanja in izobraževanja, ki jih ponuja ponudnik, ne spadajo pod uradno priznane izobraževalne programe. Ponudnik ponuja svoje znanje iz izkušenj in znanj pridobljenih pri različnih avtorjih in programih, tako doma, kot v tujini z namenom izboljšanja kvalitete življenja. Namen izobraževanja je izboljšanje kvalitete življenja tako na osebni kot duhovni ravni.

Ravno tako vse oblike svetovanja in energetske terapije se ne izvajajo, kot zdravstvena storitev, ker kot take ne spadajo pod uradno priznane oblike terapevtske pomoči ali uradno priznane izobraževalne programe. Izvajajo se, kot svetovanja in terapije za osebno in duhovno rast.

Besedi »zdravljenje« ali »zdraviteljstvo«, je omenjeno zgolj v smeri izboljšanja kvalitete življenja preko drugačnega pogleda na stvarnost, nikakor v smeri fizičnega ali psihološkega zdravljenja. Za vsak obisk svetovanja, terapij in udeležbo na tečajih, izobraževanjih se strinjate z zgoraj navedenim in v celoti prevzemate odgovornost za svojo udeležbo. Ponudnik ne odgovarja, če nekdo ne spoštuje pridobljenih in naučenih etik in ne odgovarja za njegova dejanja.

Uporabnik, stranka je vsaka pravna ali fizična oseba, ki je s posameznim ponudnikom preko ponudnikovih spletnih strani ali na drug ustrezen način sklenila poslovno razmerje za uporabo storitev – nakup dostopa do določenega izobraževalnega programa, nakup vstopnice za seminar ali delavnico…ali osebno srečanje

Izobraževalni program
Program, do katerega ima stranka dostop, ki je lahko v odvisnosti od progama, sestavljen iz več različnih izobraževalnih modulov, ki so organizirani po logičnem zaporedju. Cilj programa je, da naročnik pridobi znanja in veščine, ki mu omogočajo, da odkrije in do maksimuma izkoristi svoj potencial v smeri svojih želja in načrtov. Izobraževalni modul je del oziroma posamezen sklop znotraj večjega izobraževalnega programa.

Veljavnost in uporaba splošnih pogojev  

Splošni pogoji in pravila ponudnika se nanašajo na pogoje uporabe storitev (ki jih organizira ponudnik). To predstavlja pravno veljaven sporazum med uporabnikom in ponudnikom. Uporaba spletne strani in storitev je na lastno odgovornost.                             

Splošni pogoji ponudnika so zavezujoči za vse uporabnike oziroma stranke, pri čemer splošne določbe veljajo za vse storitve, za posamezno storitev pa lahko poleg splošnih določb veljajo tudi posebne določbe, ki so jasno navedene pri posameznem izobraževalnem programu ali modulu.                                                                                      

Splošni pogoji veljajo za vsa izobraževanja in vse udeležence enako, razen če je v okviru prijave na posamezno izobraževanje določeno drugače. Stranka z uporabo ponudnikovih storitev potrjuje, da je seznanjena s celotno vsebino teh splošnih pogojev, jih razume in jih v celoti sprejema.

Splošni pogoji so del vsake prijavnice na vsako izobraževanje, ne glede na obliko prijave na izobraževanje (pisno, prek spletne strani, elektronske pošte ali kak drug način, ki izkazuje osebo in izobraževanje na katero se je ta oseba prijavila). Vsaka oseba, ki se prijavi na posamezno izobraževanje ali dogodek se v celoti šteje, da nepreklicno sprejema te splošne pogoje.

Splošni pogoji imajo skupaj z opravljenim naročilom storitev preko spletne strani suzanaplesic.com in vseh podstrani tega spletnega mesta naravo pogodbe, sklenjene med ponudnikom in stranko. V kolikor ponudnik in stranka skleneta pogodbo v pisni obliki, splošni pogoji dopolnjujejo pogodbena določila. V primeru neskladja imajo posamezna določila pogodbe prednost pred določili splošnih pogojev.

Ponudnik je upravičen spreminjati določila teh splošnih pogojev brez predhodnega obvestila, vključno s spremembami cen posameznih storitev, pri čemer se za datum spremembe šteje objava na strani suzanaplesic.com.

Stranke so dolžne tedensko spremljati spletne strani ponudnikov glede morebitnih sprememb splošnih pogojev, saj v roku 15 dni od objave le-te začnejo neposredno učinkovati in se poslovno razmerje nadaljuje pod spremenjenimi pogoji. Ponudnik bo vse stranke o spremembah obvestil preko svojih kanalov za obveščanje (E-pošta). V primeru, da se stranka samostojno odjavi od prejemanja teh obvestil in vsled tega o spremembah ni obveščena, ponudnik za morebitne težave ali kakršnekoli posledice ni odgovoren.

V primeru spremembe cenikov, spremenjene cene veljajo z dnem objave.

Uporaba spletne strani                                                                               

Z brskanjem po spletni strani soglašate z njeno vsebino in se strinjate s splošnimi pogoji in pravili spletne strani in v celoti prevzemate odgovornost. S poznavanjem pogojev se strinjate, da spletne strani ne boste uporabili za protipravno ravnanje.

Uporabnik se zavezuje, da:

 • uporablja in brska po spletni strani na lastno odgovornost
 • vsebino spletne strani ne bo distribuiral, kopiral, shranjeval, posredoval
 • vsebino ali storitev ne bo uporabil v nezakonite namene
 • vsebino bo uporabil na zakonit način

Cene in komercialni pogoji

Vse cene v cenikih oziroma na spletnih straneh so v evrih (€) in, če ni posebej določeno drugače, ne vsebujejo davka na dodano vrednost (DDV) – Suzana Plešic s.p. ni davčni zavezanec.

Suzana Plešic s.p. za svoje storitve zaračunava v odvisnosti od posameznega programa – po vsakokrat veljavnem ceniku, kot enkratno plačilo ob naročilu, oziroma na obroke. Vsi pogoji nakupa, plačevanja in podobno, so vedno navedeni na strani, kjer je možno opraviti nakup.

Zaradi narave ponudnikovih storitev (izobraževalni programi in moduli, delavnice, seminarji…), dobi  stranka dostop do naročenih vsebin po dejansko opravljenem plačilu za naročene storitve. V primeru mesečnega obračunavanja ima ponudnik v primeru neplačila pravico, da naročniku takoj prekine dobavo vseh storitev brez predhodnega opozorila. Ponudnik v takšnem primeru ne odgovarja za nikakršno premoženjsko ali nepremoženjsko škodo, ki bi stranki utegnila nastati zaradi prekinitve dobave storitev s strani  ponudnika.

Enake posledice za stranko nastopijo v primeru, če po izteku obdobja, za katerega je bila sklenjena pogodba oziroma naročena storitev, ne sprejme ponudnikove prve nove ponudbe in ne plača zneska po ponudbi.

Ponudnik prekine dobavo storitev stranki z iztekom obdobja, za katerega je bila pogodba sklenjena oziroma naročena storitev.

Če ponudnik naročniku ne pošlje ponudbe, se šteje, da ne želi skleniti poslovnega razmerja in v takem primeru zanj ne more nastati nobena obveznost, prav tako stranki zaradi opustitve posredovanja ponudbe ne odgovarja za morebitno škodo.

Stranka je seznanjena in soglaša, da ima ponudnik pravico, da v primeru strankinega preplačila, napačnega ali dvojnega plačila, v primeru izdaje delnega ali celotnega dobropisa s strani ponudnika ipd., ko mora ponudnik nakazovati denar nazaj stranki ali izdajati dodatne dokumente, stranki zaračunati s tem povezane administrativne stroške.

Sklenitev, trajanje in prenehanje naročniške pogodbe, načini plačila

Za naročilo storitev in sklenjeno pogodbo se šteje oddano naročilo in nakup oziroma plačilo posameznega izobraževalnega programa. Stranka se z nakupom strinja in soglaša s temi splošnimi pogoji.

Slike, vsebovane v ponudbi ter v drugih ponudnikovih gradivih, vključno s spletnim mestom, so simbolične in se stranke nanje v nobenem primeru ne morejo sklicevati ali na njihovi podlagi karkoli terjati od ponudnika.

Pogodbeni stranki lahko kadarkoli in brez odpovednega roka s pisnim obvestilom drugi stranki odstopita od pogodbe, če nasprotna stranka, tudi po predhodnem opozorilu, krši določila te pogodbe ali drugi stranki povzroča škodo.

Če ponudnik v primeru iz prejšnjega odstavka odstopi od pogodbe, stranki ni dolžan omogočiti uporabe storitve, ki jo je ta morda plačala ali zakupila vnaprej, prav tako ji za neporabljen del storitve ni dolžan plačati nadomestila ali odškodnine.

Stranki lahko kadarkoli odpovesta pogodbo. Glede na naravo storitev odpovednega roka ni – ponudnik se zaveže, da bo prekinitev pogodbe izvedel v najkrajšem možnem času.

V primeru, da gre za odpoved sodelovanja pri programih, kjer stranka mesečno plačuje za dostop do naročenih programov, ponudnik v primeru odpovedi ne sme zaračunati naročnine za naslednje obračunsko obdobje, če je naročnik odpovedal storitve.

Če pride do odpovedi pogodbe zaradi naročnikovih kršitev teh splošnih pogojev, ima ponudnik pravico takoj in brez opozorila prekiniti sodelovanje in dostop do storitev, pri tem pa v takšnem primeru ne odgovarja za nikakršno premoženjsko ali nepremoženjsko škodo, ki bi stranki utegnila nastati zaradi prekinitve dobave storitev s strani ponudnika.

Če ni v ponudbi ali v pisni pogodbi med stranko in ponudnikom izrecno določeno drugače, se pogodba med ponudnikom in stranko sklepa za čas, ki je naveden v določenem programu.

Odpoved pogodbe lahko naročnik poda v pisni obliki – digitalni ali fizični (po pošti na naslov ponudnika).

Stranka se obvezuje, da bo poravnala vse obveznosti, ki so nastale do dneva prenehanja sodelovanja. Če stranka v primeru predplačila storitev za določeno časovno obdobje predčasno odpove pogodbo, ni upravičena do vračila vnaprej plačanega zneska, razen v primeru grobega kršenja pogodbenih obveznosti s strani ponudnika (odpoved dogovorjenega termina).

Ponudnik stranki omogoči dostop do naročenih oziroma kupljenih izobraževalnih vsebin takoj oziroma v najkrajšem možnem času po plačilu oz. na dogovorjeni datum, vidnem na transakcijskem računu, v vsakem primeru glede na dogovrjeni datum.

Načini plačila:

 • plačilo na TRR– plačilo na transakcijski račun ponudnika. Na spletnih straneh suzanaplesic.com se določene storitve (večina storitev z enkratnim plačilom) prijavi preko prijavnice za posamezno storitev (ali po dogovoru ali z e-mail sporočilom). Po izpolnitvi prijavnice in oddaje le te, je stranka preusmerjena na stran s podatki za plačilo, istočasno pa dobi na svoj E-mail potrdilo o prejemu, prijavnice, kateremu so prav tako priloženi podatki za plačilo.
 • Gotovinsko plačilo – stranka dobi za plačano storitev račun.

Vsi pogoji plačevanja, nakupa storitve so navedeni na strani, kjer je možno opraviti nakup. Ponudnik si pridružuje pravico do spremembe cen, ki veljajo od dne, ko so objavljene na spletni stani.

Tehnični postopki za sklenitev pogodbe (naročilo)

Kot navedeno, se za sklenitev pogodbe šteje oddaja naročila. Uporabnik oziroma stranka odda naročilo na posameznih promocijskih straneh s klikom na jasno označene gumbe. Po kliku na gumb za naročilo je uporabnik preusmerjen na stran s ‘košarico’, kjer je možno izbirati količino, vpisati kode za popust in podobno. S klikom na gumb za nadaljevanje naročila je uporabnik preusmerjen na stran, kjer vpiše svoje podatke, ki so potrebni za naročilo. Na isti strani je tudi možnost izbire med ponujenimi načini plačila ter povzetek naročila, na dnu strani pa mora uporabnik označiti strinjanje s temi splošnimi pogoji poslovanja. Naročilo se zaključi s klikom na gumb na dnu strani.

Po oddaji naročila je uporabnik preusmerjen na zaključno stran s povzetkom naročila, istočasno pa na svoj E-naslov prejme sporočilo z obvestilom, da je naročilo v obdelavi ter povzetkom naročila.

Po prejetem plačilu prejme uporabnik na svoj E-naslov sporočilo z obvestilom o zaključenem naročilu.

Tehnična sredstva za prepoznavanje in popravo napak pred oddajo naročila. V spletni trgovini so omogočena osnovna sredstva za prepoznavanje in popravo napak pred oddajo naročila in sicer preverjanje črkovanja, preverjanje ustreznega zapisa E-naslova, na katerega je možno kontaktirati kupca v primeru napak pri naročilu in pa preverjanje lokacije (mesto in država) – spletna stran deluje le na območju Slovenije.

Roki za izvedbo storitev

Ponudnik mora storitev izvesti v roku, ki je naveden v ponudbi za posamezni program, delavnico, seminar ali drugo ponudnikovo storitev, v skladu s cenikom oziroma v korespondenci med ponudnikom in stranko. V primeru višje sile se roki za izvedbo storitve podaljšajo za čas trajanja višje sile, pod pogojem, da ponudnik stranko obvesti o nastopu višje sile, takoj ko je to mogoče. Za višjo silo se štejejo tudi dogodki, ki izvirajo iz sfere ponudnika. 

Avtorske pravice

Stranka, v nobenem primeru ne more pridobiti nobenih avtorskih pravic na izobraževalnih programih ali modulih, ki jih je razvil ponudnik ali glede katerih je ponudnik imetnik materialnih avtorskih pravic. Ponudnik lahko kadarkoli spremeni način označitve avtorstva oziroma imetništva materialnih avtorskih pravic.

V primeru, da ponudnik izdela določen izobraževalni program v sodelovanju z zunanjimi partnerji, se vse v zvezi z avtorskimi pravicami dogovori in zapiše za vsak tak izobraževalni program posebej.

Brez izrecnega pisnega soglasja ponudnika je stranki,  prepovedano posegati v avtorska dela ponudnika, jih predelovati ali prirejati ter prenašati pravice na teh delih na tretje osebe. Z udeležbo na dogodek, izobraževanje pa soglašate tudi s tem, da storitev ne bo posredovana, razmnožena ali posneta v kakršnikoli obliki (elektronsko, fotografsko, papirnato) ter posredovan tretji osebi, brez predhodne odobritve predavatelja.

Podpora strankam

Strankam  je na voljo podpora, ki se praviloma vrši preko elektronske pošte ali telefonskih številk, ki so objavljene na spletnih straneh ponudnika.

Ponudnik je obvezan upoštevati le zahtevke za podporo, ki so bili oddani preko spletnih strani ponudnika ali poslani na elektronske naslove ponudnika, ki so za takšne primere navedeni na spletnih straneh, iz kontaktne e-pošte naročnika, ki jo je navedel ob naročilu storitev (v nadaljevanju e-pošta stranke). Nudenje podpore je lahko pogojeno oziroma omejeno z določeno vrsto naročniškega razmerja oziroma s cenikom ponudnika.

Stranka z opravljenim naročilom storitev dovoli ponudniku pošiljanje informacij, obvestil in anketnih vprašalnikov, ki so neposredno ali posredno povezani s storitvami ponudnika, na e-pošto naročnika za ves čas trajanja pogodbenega razmerja

Pravice in obveznosti ponudnika

Storitve ponudnika so odvisne od splošnega delovanja omrežja internet. Stranka razume, da je dostopnost strežnikov odvisna od tretjih oseb, ponudnik storitev pa bo naredil vse, kar je v njegovi moči za neprekinjeno in nemoteno delovanje.

Ponudnik se obvezuje, da bo vse svoje storitve opravljal na profesionalen način. Vsi izobraževalni programi bodo prilagojeni tako, da bodo razumljivi navedeni ciljni publiki in da bodo uporabniki od vsebine imeli obljubljene koristi.

Ponudnik ima pravico uporabiti pozitivne izjave strank, ki jih pridobi preko elektronskih sporočil in telefonskih razgovorov, v tržne namene. Ponudnik se zavezuje, da bo podatke anonimiziral in s tem onemogočil identifikacijo stranke, razen v primeru, ko od stranke pridobi eksplicitno privolitev.

Ponudnik ima pravico uporabiti podatke iz strežniških dnevnikov in drugih virov za analitiko, boljšo segmentacijo strank in trženje strankam. 

Izključitev in omejitev odgovornosti ponudnika ter odgovornost stranke

Ponudnik ni odgovoren za škodo, ki bi pri uporabi njegovih storitev ali v zvezi z njimi nastala stranki, če je škoda posledica:

 • ravnanja stranke ali osebe, za katero stranka odgovarja oziroma deluje v strankinem interesu;
 • ravnanja tretjih oseb;
 • višje sile; za višjo silo se štejejo tudi daljša prekinitev dobave ali motnje v dobavi električne energije, nepredvidena napaka na strojni ali programski opremi, izpad internetnega omrežja ali motnje v dostopu do njega, tehnične težave ponudnika kolokacije strežnikov ali drugih dobaviteljev produktov in storitev, ki jih potrebuje ali uporablja ponudnik; navedeni dogodki se štejejo za višjo silo, tudi če izvirajo iz sfere ponudnika.

Ponudnik ni odgovoren za škodo, ki bi stranki ali z njo povezani osebi nastala zaradi okužb z virusi ali drugo zlonamerno kodo ali zaradi vdora v računalniški oziroma informacijski sistem.

Stranka je odgovorna za izdelavo in shranjevanje varnostnih kopij svojih podatkov, ki se nahajajo na strežnikih ponudnika.

Uporabnik, ki pri uporabi storitve povzroči škodo ponudniku ali tretjim osebam, jo je dolžan povrniti po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti. Posredovanje podatkov, ki so potrebni za uveljavljanje odškodnine, oškodovancu ali od njega pooblaščeni osebi, sodišču ali drugemu pristojnemu organu se ne šteje za kršitev uporabnikovih poslovnih skrivnosti.

Stranka bo pri uporabi spletnih strani in aplikacij ponudnikov uporabljal najnovejše različice brskalnikov Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera. V primeru, da stranka ne uporablja najnovejših različic brskalnikov, ponudnik ni odgovoren za napačno delovanje ali prikaz strani in aplikacij.

Seznanitev z odgovornostjo podjetja za stvarne napake

Ponudnik se zavezuje, da bo naročniku izročil blago v skladu s predstavitvenim materialom ter pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve.

V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov je napaka stvarna:

 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet;
 • če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana;
 • če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane;
 • če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli ponudnikovih izjav o značilnostih blaga (izobraževalnih programov), ki jih je dal ponudnik zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem.

Za odgovornost za stvarne napake se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, če ta zakon ne določa drugače.

Uveljavljanje pravic potrošnika z naslova stvarne napake

Naročnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti ponudnika v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita.
Naročnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in naročniku omogočiti, da stvar (izobraževalni program, material in podobno) pregleda.

Obvestilo o napaki lahko naročnik ponudniku sporoči osebno, o čemer mu ponudnik mora izdati potrdilo.

Naročnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od ponudnika zahtevati, da:

 • odpravi napako v izobraževalnem programu oziroma materialu ali
 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 • vrne plačani znesek.

V vsakem primeru ima naročnik tudi pravico, da od ponudnika zahteva povrnitev škode oziroma stroškov, ki nastanejo zaradi pomanjkljivo pripravljenih izobraževalnih programov oziroma drugih produktov ali storitev ponudnika.

Pravice naročnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil ponudnika.

Obveznosti ponudnika v primeru stvarne napake

Če obstoj napake na določenem produktu ponudnika oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi ni sporna, mora podjetje čimprej, vendar najpozneje v roku osmih dni ugoditi potrošnikovi zahtevi.

Podjetje mora pisno odgovoriti naročniku na zahtevo najpozneje v osmih dneh po njenem prejemu, če je obstoj napake na produktih oziroma nepravilnost pri opravljeni storitvi sporen. 

Pravice in obveznosti naročnika

Stranka, ki je fizična oseba in ki pridobiva ali uporablja storitve ponudnika za namene izven njene poklicne ali pridobitne dejavnosti (potrošnik), lahko odstopi od pogodbe v roku 14 dni po sklenitvi pogodbe.

O odstopu od pogodbe oziroma registracije v ponudnikov izobraževalni program mora stranka – potrošnik ponudnika obvestiti preko e-pošte (s.plesic@gmail.com).  Ponudnik bo sprožil postopek za izbris uporabniškega računa. V primeru, da je bila naročnina ali nakup prekinjen v roku 14 dni, je ponudnik v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov dolžan vrniti znesek kupnine, kar naredi najkasneje v roku 14 dni od dneva prejema obvestila kupca o odstopu od pogodbe.

Stranke, ki niso potrošniki, v nobenem primeru oziroma času nimajo pravice do vračila kupnine ob odpovedi naročenih storitev oz. pogodbe po tem, ko je ponudnik že prejel njihovo plačilo.

Če pride do spremembe podatkov, ki jih je stranka navedla ob naročilu storitev, je dolžna o spremembi podatkov pisno obvestiti ponudnika najkasneje v roku 8 dni po nastanku spremembe. Poleg obvestila ponudniku, je stranka dolžna spremeniti podatke v uporabniških straneh in ostalih aplikacijah, ki jih nudi ponudnik. Naročnik trpi vse neugodne posledice opustitve obvestila o spremembi podatkov, tudi v primeru, če rok iz prejšnjega stavka še ni potekel.

Stranka odgovarja za tajnost, zaščito in uporabo dostopnih gesel ter uporabniških imen za dostop do storitev za sebe in za svoje uporabnike. Upoštevati mora tudi obstoječo zakonodajo glede objave in nudenja informacij, servisov in storitev ter odgovarja za vse posledice dovoljene in nedovoljene uporabe naročenih storitev za sebe in za svoje uporabnike. 

Izjava o varovanju osebnih podatkov

Ponudnik se zaveda pomembnosti zanesljivega varovanja osebnih podatkov, zato se zavezuje, da bo spoštoval zasebnost registriranih uporabnikov na spletni strani in da bo podatke pridobljene preko registracije uporabnika skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Ponudnik podatke zbira za lastno evidenco ter jih uporablja izključno za posredovanje informacij in obveščanje o storitvah, ki so ali bodo na voljo. Podatki ne bodo v nobenem primeru posredovani tretji osebi.

Uporabnik podatke uporablja za:

 • pošiljanje novic,
 • pošiljanje obvestil o dogodkih, izobraževanjih…
 • prijavo na dogodke
 • pošiljanje računov za prijavljene dogodke

Za točnost podatkov, ki jih vnese uporabnik, ponudnik ne odgovarja. Ravno tako ne odgovarja v primeru, da uporabnik registrira drugo osebo, s tem prevzamete vso odgovornost za odškodnino v primeru spora.

S tem, ko se prijavite na novice, soglašate z uporabo vašega e-naslova za zgoraj navedene namene in se strinja z delovanjem in vsebino spletne strani ponudnika oziroma se strinja s splošnimi pogoji in pravili.

Registrirajo se lahko osebe, ki so dopolnile 18 let, za mlajše pa morajo to odobriti oziroma storiti njihovi starši ali skrbniki.

S sprejetjem splošnih pogojev se stranka, ki je splošne pogoje sprejela, strinja s procesiranjem njihovih osebnih podatkov v skladu s splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in v skladu s splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). da se njihov e-mail lahko uporablja za promocijske aktivnosti, oglaševanja, za pošiljanje ponudb iz področja marketinga.

Pritožbeni postopki

V primeru težav se stranka s ponudnikom lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti na s.plesic@gmail.com ali po klasični pošti (Suzana Plešic s.p., Zg. Besnica 18, 1000 Ljubljana). Ponudnik se zavezuje, da bo pritožben postopek vodil resno in korektno, ter da se bo (v primeru upravičenosti pritožbe kupca) nemudoma odzval v skladu s temi splošnimi pogoji in izpolnil svoje obveznosti, ki jih po teh določilih ima do kupca oziroma naročnika. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Končne določbe

Ponudnik in stranka se zavezujeta spore reševati po mirni poti, v kolikor to ne bo mogoče, pa bo o sporih odločalo stvarno pristojno sodišče po vsakokratnem sedežu ponudnika.

Razmerje med ponudnikom in stranko se presoja po slovenskem pravu, brez uporabe pravil o mednarodnem zasebnem pravu in postopku.

Ponudnik besedila pogodbe ne shranjuje. Pogodbo je mogoče skleniti v slovenskem jeziku.

Suzana Plešic s.p., Zg. Besnica 18, 1000 Ljubljana

Kontaktni podatki
T : +386 (0)40 373 198
E : s.plesic@gmail.com